PetDiabetes over Somogyi

Somogyi is een complicatie die bij suikerziekte kan voorkomen, als er TE SNEL en TE VEEL INSULINE gegeven wordt. Alles bij elkaar over Somogyi!
Gesloten
Gebruikersavatar
Jeanne
...VETERINAIR... ....DIABETES..... ...CONSULENT...
...VETERINAIR... ....DIABETES..... ...CONSULENT...
Berichten: 16246
Lid geworden op: 18 sep 2005, 12:33
Locatie: Almelo - Mickey is over de Regenboogbrug maar kreeg ruim 8 jaar Caninsulin.
Contacteer:

PetDiabetes over Somogyi

Bericht door Jeanne »

Link naar PetDiabetes (engelstalig) over Somogyi met een grafiek.

Somygi-fenomeen bij huisdieren met diabetes mellitus.
Er was een heel goed artikel dat werd gevonden via deze link http://www.vetmed.auburn.edu/sac/mededu ... mogyi.html
die op dit moment niet lijkt te werken, dus hier is de pagina die daar oorspronkelijk werd gevonden.

Somogyi
Hieronder vindt u een bloedglucosecurve die het Somogyi-fenomeen weergeeft. In dit scenario, de positieve urineglucose veroorzaakte een aanhoudende escalatie van de toegediende insulinedosis. De daaropvolgende insulinetoxiciteit (en gelijktijdige hypoglykemie - of lage bloedglucose) resulteerde in initiatie van beschermende compensatiemechanismen die een enorme voorbijgaande stijging van de bloedsuikerspiegel veroorzaakten.
Afbeelding

In dit geval werden urinedipsticks voor glucose tweemaal daags gecontroleerd en waren altijd positief, wat aanleiding gaf de eigenaren om de insulinedosis stapsgewijs te verhogen. Deze grafiek geeft in dagen weer wat er gewoonlijk gebeurt gedurende weken wanneer goedbedoelende bezorgde eigenaren van gezelschapsdieren proberen urine-peilstokjes te gebruiken om insuline te bepalen dosering. Gelukkig kan het lichaam verschillende hormonen vrijmaken die de hoeveelheid verhogen circulerende glucose en die de weefsels "beschermen" tegen de effecten van insuline. Na verloop van tijd, zelfs als het lichaam ondergaat dramatische schommelingen in de bloedsuikerspiegel, de weefsels ontwikkelen een weerstand tegen insuline die Het kan weken duren voordat de insuline is afgenomen. De beste manier om Somogyi te vermijden, is door de insulinedosis te baseren aanpassingen van het bloed, niet de glucosespiegels in de urine. Uw dierenarts kan dit doen door een glucometer te gebruiken met just een druppel bloed gedurende 12-24 uur om de 2-3 uur, afhankelijk van hoe vaak insuline wordt toegediend.

Uit de Pet Diabetes Dictionary
Somogyi-effect: een aandoening waarbij de bloedsuikerspiegel stijgt als er te veel insuline wordt gegeven.
Het treedt op wanneer insuline ervoor zorgt dat de bloedsuikerspiegel zo laag wordt dat het de productie van stimuleert andere hormonen in het lichaam zoals adrenaline die de afbraak van glycogeen bevorderen (de chemische verbinding die het lichaam gebruikt om glucose op te slaan) en verhoogt de bloedglucose niveau boven normaal. Het wordt ook rebound-hyperglycemie of door insuline veroorzaakte hyperglycemie genoemd.

Pet Diabetes Caninsulin Book Definition
Als de insulinedosis iets te hoog is, kan het Somogyi-effect optreden optreden. Dit is een kettingreactie van het lichaam op een trage achteruitgang van de bloedsuikerspiegel. Als het glucosegehalte na insuline-injectie is afgenomen tot ca. 3 mmol / l, zal de patiënt honger en rusteloos worden of lusteloos. Door een afnemende glucosespiegel in het CZS, adrenaline en vervolgens komen cortisol, glucagon en groeihormoon vrij. Deze hormonen zorgen voor een verhoging van de bloedglucosespiegel (via gluconeogenese, afgifte van glucose uit hepatisch glycogeen en toename van de perifere weerstand tegen insuline). Dit resulteert in een snelle opkomst van de glucosespiegel kort na de tweede maaltijd. Tijdens de rest van de 24 uur, stijgt de bloedsuikerspiegel verder tot 15-18 mmol / l of zelfs hoger. Het urineglucosegehalte is overdag negatief, maar stijgt 's avonds en' s nachts en wordt 's ochtends sterk positief.
Symptomen van polyurie en polydipsie zullen optreden. Deze toestand draagt ​​de risico dat, indien alleen geleid door de resultaten van urinetests, de insulinedosis zal worden verhoogd. Dit is absoluut gecontra-indiceerd omdat op deze manier een ernstige hypoglykemie zal worden veroorzaakt. Daarentegen moet de insulinedosis zijn verlaagd met 20%!

Detecteren en vermijden van chronische somogyi-rebound
Vreemd genoeg betekent te weinig insuline dat pre-shots te hoog zijn en te veel insuline betekent vaak ook dat pre-shots te hoog zijn. Dit effect wordt vaak opgemerkt door degenen die de bloedglucose van hun huisdieren thuis testen.
De reden: elke keer dat het glucosegehalte te ver of te snel daalt, kan de kat of hond defensief glucose (omgezet van glycogeen in de lever), evenals hormonen adrenaline en cortisol, in de bloedbaan dumpen. (Als deze onvoldoende zijn, ontstaat hypoglykemie!) Het glycogeen verhoogt de bloedglucose, de andere twee kunnen het huisdier enige tijd insulineresistent maken. Dit fenomeen werd voor het eerst gedocumenteerd door Dr. Somogyi. [17] [18].

Zelfs als de insulinedosis langzaam en voorzichtig wordt verhoogd, is het mogelijk om de juiste dosis door te geven en door te gaan naar een overdosis. (Een typisch geval is het verhogen van de bidaily-dosering van 1 eenheid naar 2, waarbij een correcte dosis van 1,5 eenheid wordt doorgegeven.) Dit kan een rebound veroorzaken - een snelle sprong in de bloedglucose van een gevaarlijk lage waarde tot voorbij de vorige pre-shot niveau. Het huisdier reageert mogelijk wat minder op dezelfde dosis bij de volgende opname, van die andere hormonen. Herhaling van de overdosis op de daaropvolgende dagen en het controleren van alleen pre-shot metingen of urine glucose, kan de gevaarlijk verkeerde indruk wekken dat er meer insuline nodig is! Vergeet niet om af en toe ook het verwachte dieptepunt (dieptepunt) te controleren.

Het is ongebruikelijk om glucose direct te controleren wanneer dit gebeurt, en het is typisch om gewoon door te gaan met de overdosis, wat leidt tot een herhaalde rebound-situatie. Het is dus goed om de patronen van herhaalde rebound te leren herkennen.

Een typisch reboundpatroon, dat het vaakst wordt gezien bij langwerkende insulines, is een hoge, platte, niet-reagerende bloedsuikerspiegel gedurende een periode van dagen. Soms, vaak bij het verhogen van de dosering, wordt deze hoge vlakke curve onderbroken door plotselinge dalingen tot zeer lage waarden (met mogelijke hypoglycemische gebeurtenissen) gevolgd door een snelle terugkeer naar hoge niet-reagerende cijfers. (Het is de plotselinge dip die dit patroon onderscheidt van onvoldoende insuline!)
Wanneer kortwerkende insulines worden gebruikt, kan herhaalde Somogyi-rebound zich in plaats daarvan manifesteren als snel afwisselend hoge en lage bloedsuikerspiegels zonder duidelijke logica. De hoogte- en dieptepunten worden beide overdreven vergeleken met wat u zou zien bij een kleinere dosis.
Het is niet altijd gemakkelijk om een ​​rebound te onderscheiden van een regelmatige curve die laat zien dat de insulineactie normaal eindigt. Een manier om het verschil te zien is door in een weekend een "curve" (herhaalde tests om de 2 uur, te beginnen met de insuline-injectie) te nemen en de vorm van de curve te zoeken. Als de curve vallei-vormig en geleidelijk is, dan zie je geen Somogyi-rebound. Andere vormen wekken argwaan. In het bijzonder, als de stijging na piekactie sneller is en hoger stijgt dan het oorspronkelijke pre-insulinegehalte en de oorspronkelijke daling van de bloedsuikerspiegel, heeft u goede redenen om een ​​rebound te overwegen. De enige zekere manier om te controleren, is door de dosering te verlagen en een beter gevormde curve te zoeken.

Een vrij zeker teken: wanneer de bloedglucosegetallen hoger lijken nadat de dosering is verhoogd, overweeg dan de mogelijkheid van een somogyi-rebound. Maar andere dingen kunnen ook onverwacht hoge bloedglucose veroorzaken, dus zoek een duidelijke correlatie met dosisaanpassingen.

Dit artikel komt van Wikipedia. Alle tekst is beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU-licentie voor gratis documentatie.

Offsite uitleg
www.petdiabetes.org heeft een zeer goede pagina over het fenomeen somogyi

http://www.petdiabetes.org/somogyi.htm

Deze pagina is bijgewerkt op 5 juli 2006
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Engelse tekst)

Somygi Phenomenon in Pets with Diabetes Mellitus.
There was a very good article that was found at this link http://www.vetmed.auburn.edu/sac/mededu ... mogyi.html
which seems to not be working at this time so here is the page
that was originally found there.

Somogyi
Below is a blood glucose curve depicting the Somogyi phenomenon. In this scenario, the positive urine glucoses prompted continued escalation in the insulin dose administered.The subsequent insulin toxicity (and concomitant hypoglycemia –or low blood glucose) resulted in
initiation of protective compensatory mechanisms which caused massive transient rises in blood sugar.
Afbeelding

In this case, urine dipsticks for glucose were checked twice daily and were always positive, prompting the owners to incrementally increase the insulin dose. This graph depicts in days what usually happens over weeks when well-meaning concerned pet owners try to use urine dipsticks to determine insulin dosing. Fortunately, the body is able to release several hormones which increase the amount of circulating glucose and which “shield” the tissues from the effects of insulin. Over time, even as the body is experiencing dramatic fluctuations in blood sugar levels, the tissues develop a resistance to insulin which may require weeks of insulin withdrawal to resolve. The best way to avoid Somogyi is to base insulin dose adjustments on blood, not urine glucose levels. Your veterinarian can do this by using a glucometer with just
a drop of blood acquired every 2-3 hours for 12-24 hours, depending on how often insulin is administered.

From the Pet Diabetes Dictionary
Somogyi effect: A condition in which the blood glucose level increases if too much insulin is given. It occurs when insulin causes the blood glucose level to go so low it stimulates the production of other hormones in the body such as epinephrine which promote the breakdown of glycogen (the chemical compound which the body uses to store glucose) and increases the blood glucose level above normal. It is also called rebound hyperglycemia or insulin-induced hyperglycemia.

Pet Diabetes Caninsulin Book Definition
In case the insulin dose is slightly too high, the Somogyi - effect may occur. This is a chain reaction of the body to a sluggish decline of the
blood glucose leve. If after insulin injection the glucose level has decreased to approx. 3 mmol/l, the patient will become hungry and restless or lethargic. Due to a decling glucose level in the CNS, adrenaline and subsequently cortisol, glucagon and growth hormone will be released. These hormones will induce an increase of the blood glucose level(through gluconeogenesis, release of glucose from hepatic glycogen and increase in the peripheral resistance to insulin). This results in a rapid rise of the glucose level shortly after the second meal. During the rest of the 24 hour period, the blood glucose level further increases to 15-18 mmol/l or even higher. The urine glucose level is negative during the day, but rises in the evening and night and will become strongly positive in the morning.
Symptoms of polyuria and polydipsia will occur. This condition bears the risk that if guided only by the results of urine tests, the insulin dose
will be increased. This is absolutely contraindicated since in this way a severe hypoglycemia will be induced. In contrast, the insulin dose must be decreased by 20%!

Detecting and avoiding chronic somogyi rebound
Oddly, too little insulin means pre-shots are too high and too much insulin often also means pre-shots are too high. This effect is often noted by those who test their pets' blood glucose at home.
The reason: Anytime the glucose level drops too far or too fast, the cat or dog may defensively dump glucose (converted from glycogen in the liver), as well as hormones epinephrine and cortisol, into the bloodstream. (If these are insufficient, hypoglycemia ensues!) The glycogen raises the blood glucose, the other two may make the pet insulin-resistant for a time. This phenomenon was first documented by a Dr. Somogyi.[17] [18].

Even when raising the insulin dose slowly and carefully, it's possible to pass the correct dose and go on to an overdose. (A typical case is increasing bidaily dosage from 1 unit to 2, passing a correct dose of 1.5 units.) This may produce a rebound -- a swift jump in blood glucose up from a dangerously low reading, to beyond the previous pre-shot level. The pet may be a bit less responsive to the same dose the next shot, from those other hormones. Repeating the overdose on subsequent days, and checking only pre-shot readings or urine glucose, can give the dangerously wrong impression that more insulin is needed! Remember to check occasionally at the expected nadir (low point) as well.

It's unusual to be monitoring glucose right when this happens, and typical to just continue the overdose, leading to a repeated rebound situation. So it's good to learn to recognize the patterns of repeated rebound.

A typical rebound pattern, most often seen with long-acting insulins, is a high, flat, unresponsive blood sugar over a period of days. Sometimes, often when raising dosage, this high flat curve will be punctuated by sudden drops to very low values, (with possible hypoglycemic events) followed by a fast return to high unresponsive numbers. (It's the sudden dip that distinguishes this pattern from inadequate insulin!)
When using shorter-acting insulins, repeated Somogyi rebound may manifest instead as rapidly alternating high and low blood sugar numbers with no apparent logic. The highs and lows will both be exaggerated compared to what you'd see on a smaller dose.
It's not always easy to tell a rebound from a regular curve showing insulin action ending normally. One way to tell the difference is to take a "curve" (repeated tests every 2 hours starting with the insulin shot) on a weekend and look for the shape of the curve. If the curve is valley-shaped, and gradual, then you are not seeing Somogyi rebound. Other shapes should arouse suspicion. In particular, if the rise after peak action is faster and rises higher than the original pre-insulin level and the original fall in blood sugar, you have good cause to consider rebound. The only sure way to check is to reduce dosage and look for a better-shaped curve.

A fairly sure sign: Anytime blood glucose numbers seem higher after dosage is raised, consider the possibility of a somogyi rebound. But other things can cause unexpectedly high blood glucose too, so look for a clear correlation with dosage changes.

This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

Offsite Explanation
www.petdiabetes.org has a very good page on somogyi phenomenon

http://www.petdiabetes.org/somogyi.htm

This page was updated on July 5, 2006
Gesloten